Pomiary elektryczne
pomiary_elektryczne

Zakres usług pomiarów instalacji elektrycznych wykonywanych przez Kossel.

Jednym z podstawowych elementów naszej działalności jest świadczenie usług z zakresu pomiarów elektrycznych:

1. pomiary instalacji elektrycznych w ramach obowiązkowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (elementy narażone na negatywne działanie czynników w pomieszczeniach, np. w pralniach, suszarniach, garażach, pomieszczeniach gorących, strefach zagrożonych wybuchem oraz elementy na zewnątrz obiektu – dachy, elewacje, teren):

– pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia),
– pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
– pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
– pomiary wyłączników różnicowoprądowych (pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych),
– pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (także pomiary rezystancji uziemienia w obiektach podlegających ochronie odgromowej obostrzonej i specjalistycznej, np. stacje paliw i gazów, zakłady i magazyny branży chemicznej oraz drzewnej).

2. pomiary instalacji elektrycznych w ramach obowiązkowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego (wszystkie typy pomieszczeń, kompleksowe pomiary):

– pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia),
– pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
– pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
– pomiary wyłączników różnicowoprądowych (pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych),
– pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).

Pomiary instalacji odgromowej

3. pomiary wybranych elementów instalacji elektrycznej – okresowe, odbiorowe lub wynikające z indywidualnego zapotrzebowania Klientów:

• pomiary instalacji odgromowych i urządzeń piorunochronnych:
– pomiary rezystancji uziemień (metodą 3 punktową, metodą 4 punktową, metodą 3 punktową + cęgi, metodą 2 cęgową)
– pomiary ciągłości połączeń części nadziemnej na wybranych losowo gałęziach urządzenia, za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do przewodu uziemiającego,

• pomiary oświetlenia awaryjnego i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego:
– badamy czas wymagany do przełączenia się oświetlenia na pracę awaryjną po przerwaniu zasilania podstawowego w 3 strefach – w strefie otwartej, wysokiego ryzyka oraz na drodze ewakuacyjnej,
– badamy przy pomocy luksomierza natężenie światła awaryjnego, porównujemy wyniki z tymi szacunkowymi określonymi w projekcie,
– kontrolujemy instalacje testująco-kontrolne i sprawdzamy prawidłowość wyświetlania się komunikatów o awariach (w systemach z zasilaniem centralnym),
– badamy stany baterii.

• pomiary środowiskowe stanowisk pracy pod kątem natężenia oświetlenia na stanowisku pracy
– pomiary natężenia oświetlenia w polu zadania,
– pomiary natężenia oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia.

• pomiary silników elektrycznych:
– pomiary rezystancji izolacji obwodów zasilających,
– pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej obwodów zasilających poprzez określenie rezystencji izolacji uzwojeń silnika.

• pomiary bezpieczeństwa elektrycznego elektronarzędzi:
– sprawdzenie biegu jałowego,
– pomiary rezystancji izolacji,
– pomiary obwodu ochronnego.

• pomiary sprzętu elektroizolacyjnego (rękawice elektroizolacyjne, półbuty elektroizolacyjne, kalosze elektroizolacyjne, wskaźniki napięcia, izolacyjne drążki pomiarowe, drążki izolacyjne, kleszcze i uchwyty izolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe, pomosty izolacyjne) we współpracy z laboratorium:

• pomiary kamerą termowizyjną (termografia):
– pomiary termograficzne transformatorów,
– pomiary termograficzne rozdzielni elektrycznych wraz z osprzętem (bezpieczniki, styczniki, wyłączniki, etc.),
– pomiary termograficzne tablic bezpiecznikowych,
– pomiary termograficzne tras kablowych, puszek rozgałęźnych i linii kablowych,
– pomiary termograficzne baterii kompensatorów,
– pomiary termograficzne silników elektrycznych,
– pomiary termograficzne wszelkiego rodzaju urządzeń w których wykorzystywana jest energia elektryczna.

• pomiary napięcia i obciążeń
• pomiary rezystancji izolacji obwodów
• pomiary rezystancji uziemień
• pomiary impedancji pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• pomiary wyłączników różnicowoprądowych
• pomiary instalacji uziemień
• pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
• pomiary parametrów sieci (poboru mocy i prądów) i jakości zasilania
• pomiary oświetlenia podstawowego
• pomiary sieci strukturalnej
• pomiary natężenia oświetlenia
• pomiary transformatorów SN
• pomiary rezystancji uzwojeń transformatora
• pomiary baterii kondensatorów
• pomiary urządzeń akumulatorowych.
• pomiary uziemień rusztowań i innych elementów na placu budowy
• pomiary spawarek i zgrzewarek,
• pomiary rezystancji izolacji skrośnej i powierzchniowej podłóg
• pomiary rezystancji węży nalewczych dystrybutorów paliwowych
• pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem (stacje paliw, magazyny bitumitów, przepompownie cieczy łatwopalnych, stacje gazowe, pomieszczenia sprężarek gazu i tłoczni)

Usługi wykonujemy w sieciach niskiego i średniego napięcia.